Nanami Momozono & Tomoe | Kamisama hajimemashita

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi
Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo Ichi

Cosplay - Nanami Momozono and Tomoe from Kamisama hajimemashita - photographer Ronaldo IchiCREDITOS

Modelos: Kira, Hina

Fotografia e Retouching: Ronaldo Ichi

Assistente: Val Braga